Creation Science Information & Links!
Main
F A Q
Links
EN Zvinyorwa
Mabhuku
Mifananidzo
MP3
Videos

Mavambo 1:1  "Pakutanga Mwari akasika denga nenyika."

Najohani 1:1  "Pakutanga Izwi rakanga riripo, Izwi
rakanga riri kuna Mwari, Izwi rakanga riri Mwari."

Kusikwa idzidzo inotaura kuti munhu, nyika, nepasirose zvakasikwa pakutanga panekuti zvakango-erekana zvavapo.

Tinogara panzvimbo diki yakangogadzirwa zvino ungwaru inozvichengetedza yomuchadenga pamwechete nekururama, kukunda nerufu tinova zvapupu zvorunako, kunhuwirira, rudo nemimhanzi. Funga pamusoro peizvi. Masvomhu, ruzivo, chirimo, uwori, kurima, kupfimbana nechingamu; zvose zvakangoerekana zvavapo? Zvakangogadzirirwawo here….?

Kumhuri dzose dzakagara panyika, isu tine zvikonzero zvishoma zvekusaona kuvapo kwemazvikokota wedzidzo yekutsvaga nemhando yepamusoro (scientific mathematician) anoita kuti zvinhu zvose zvakatikomberedza zvifambe. Tinofanirwa kushamiswa nazvo/ kwete kuva nemifungo nekusagutsikana.

Kwamakore akangosvika zviuru zvitatu apfura, Mambo David we Israel akanyora (Mapisarema 8:3-4) "Ndikatarisa denga renyu, kubata kwamaoko enyu, mwedzi ne nyeredzi zvamakasika, munhu chii zvokuti munomufunga? Kana mwanakomana womunhu zvokuti mumushanyire?"

chiShona  ―
שפתם
Шона
绍纳语
شونا
शोना
―  Shona
 MENU
SN Zvinyorwa
Bibles
Kids&Teens

Mifananidzo yemuBhaibheri - 220 yakaitwa naDoré
 
Mifananidzo yemuBhaibheri - 250 mifananidzo

Mamwe (Mawebsites) Arimu Shona Anezvedzidzo Yokusika
Other Web Sites in Shona with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

Holy Bible in Shona  •  Bhaibheri Magwaro Matsvene Amwari
Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi
Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari
New Testament
Shona Bibles

Kutanga kwevhangeri raJesu Kristu
The Christian Gospel Message · in Shona
Lord Jesus Christ · Matthew 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
The Apostles' Creed
The Apostles' Creed - in English
Psalms
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

  Dura rezvechiKiristo  
  More Christian Resources 

  Wati Wambonzwa Here 
Nezvemirao Mina Yomweya?
SHONA - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free
ChristianAnswers.Net
Chick's "Vimba Neni!"
("Trust Me!") in Shona
WMP - World Missionary Press
English
 
Got Questions?
Shona
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
English

JESUS FILM
PROJECT

Audio Gospel  •  Good News


Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.
Vimba Neni!
Trust MeThe "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:

World Net


Review

Post - News
Voice of
the Martyrsдети
Kids
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 
Main Links Page  -  g2yx82.cn/topbar/links.htm
 
— SHONA, chiShona —   Dialects:  Chizezuru; Hwesa; Karanga; Toko; Zezuru
This language is spoken in:   Botswana; Mozambique; Zambia; Zimbabwe
Ruzivo pamusoro pekusikva ruripo zvichibudikidza nezvidzidzo zvezvisikwa
navanhu, dzidzo yematombo, dzidzo yezvaivapo kare,
dzidzo yezvenyeredzi nemwedzi, dzidzo yekushanduka kwemunhu achitanga kuvepo,
dzizdo yezveunyanzvi yekuvaka nekufinga, Adam naEve, Ark yaNoah, bintu reEden,
nezvenoroondo yenyika.
Chinyorwa (muchirungu):  nezvema Dinosaurs
Chinyorwa (muchirungu):  nezveFurira mudenga
Chinyorwa (muchirungu):  nezve Zvipempenene
Chinyorwa (muchirungu):  nezve Zviremwaremwa
 
-- Zvimwe zvinyora muchirungu PANO --

Main
F A Q
Links
EN Zvinyorwa
Mabhuku
Mifananidzo
MP3
Videos

幸运飞艇9码稳赢公式竞猜中心 幸运飞艇3把必中 二分飞艇计划预测 精准免费的幸运飞艇神计划计划 飞艇计划app开奖 幸运飞艇属于福彩不属于 飞艇1期计划 辛运飞艇精准在线8码计划 幸运飞艇开奖结果纪录完整版 幸运飞艇是哪国的 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 六合彩公司【上恒达集团~HD161。COM~平台】