Creation Science Information & Links!
Main
F A Q
Links
EN Articles
Books
Images
MP3
Videos

Genesisi 1:1  "Ekucaleni Nkulunkulu wadala lizulu nemhlaba."

Johane 1:1  "Ekucaleni kungakadalwa lutfo, abevele
akhona Livi. Livi abekuNkulunkulu, Livi abenguNkulunkulu."

IMvelo yindzaba letsi umuntfu, umhlaba kanye nelive jikelele kwadalwa, hhayi kutsi kwamane nje kwavela eteni.

Siphila emhlabeni longasho lutfo kodwa lobunjwe ngubuciko lobukhulu, lokhona ngisho kusebenta ungahanjiswa ngumuntfu. Sisonkhe, siphila, sincobe kufa; sibofakazi ebuhleni, elutsandvweni kanye nase kuhlabeleleni, tibalo, imicabango, kulima, tindzaba tetinkantolo and magwebu; konkhe kwavela eteni. Kwavela ngeliphutsa.

Kuto tonkhe titukulwane letiphile kulomhlaba, kute lesingakhonondza ngekutsi singabuboni bungcondvongcondvo lobentekako lapho siphila khona. Kumele sicaphelisise ke singasoli.

Eminyakeni le 3000, Inkosi Davide wema Israel wabhala (Emahubo 8:3-4) "Umangincoma emazulu Akho, umsebenti wetingalo Takho, inyanga netinkanyeti, lotiyaletile"

SiSwati   Swazi  ―
סיסוואטי
Сисвати
斯瓦蒂语
Sisiwati
السيسواتية
सिसवटी
―  Swati
 MENU
SS Articles
Bibles
Kids&Teens

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images

Other Web Sites in Siswati with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

The Holy Bible in Siswati
SiSwati Bible
kwaJohane
Swati Bibles

The Christian Gospel Message
The Christian Gospel Message · in English
Lord Jesus Christ · Matthew 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
IMvumo yeNkolo yabaPhostoli
The Apostles' Creed · in Siswati
Psalms
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

  More Christian Resources 

Wase Weva Yini Ngemaqiniso
Lamane Akamoya Na?
ChristianAnswers.Net

WMP - World Missionary Press
English
 
Got Questions?
Swati
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
English

JESUS FILM
PROJECT

Audio Gospel  •  Good News


Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:

World Net


Review

Post - News
Voice of
the Martyrsдети
Kids
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 
Main Links Page  -  g2yx82.cn/topbar/links.htm
 
— SWATI, ISISWATI, SISWATI, SiSwati —  
This language is spoken in:   Lesotho; Mozambique; South Africa; Swaziland
More creation science information is available regarding:
Biology, Geology, Archaeology, Paleontology, Astronomy, Evolution, Intelligent Design,
Adam & Eve, Noah's Ark, the Ice Age, the Garden of Eden, and Earth History.
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

Main
F A Q
Links
EN Articles
Books
Images
MP3
Videos

幸运飞艇9码稳赢公式竞猜中心 幸运飞艇3把必中 二分飞艇计划预测 精准免费的幸运飞艇神计划计划 飞艇计划app开奖 幸运飞艇属于福彩不属于 飞艇1期计划 辛运飞艇精准在线8码计划 幸运飞艇开奖结果纪录完整版 幸运飞艇是哪国的 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 六合彩公司【上恒达集团~HD161。COM~平台】