Creation Science Information & Links!
Chính
Câu hỏi thường gặp
Liên kết
EN Bài viết
Sách
Hình ảnh
MP3
Video

Sáng Thế Ký 1:1  "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất."

Tin möøng theo Giaêng 1:1  "Ban đầu có Ngôi Lời,
Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời."

Sự sáng tạo là một thuyết về con người, trái đất, và toàn thể vũ trụ, từ lúc ban đầu, đã được sáng tạo nên thay vì sự bùng nổ một cách ngẫu nhiên từ hư không mang đến mọi sự.

Chúng ta sống trên bề mặt của một tiểu hành tinh, nhỏ, tinh vi, và biết tự vận hành. Cùng với sự sống, chiến thắng, và chết chóc, chúng ta làm chứng về vẻ đẹp, hương thơm, tình yêu và âm nhạc. Hãy nghĩ xem: Toán học, triết học, mùa xuân, sự suy đồi, tình yêu đôi lứa, sự nổ của các thiên hà, và kẹo cao su; tất cả đều bắt đầu từ hư không sao? Được hình thành từ ngẫu nhiên sao…?

Là một thế hệ tiến bộ nhất đang sống trên đất, lý do để chúng ta dùng để phủ nhận sự hiện diện im lặng của một Khoa Học Gia, là người đã đặt mọi thứ di chuyển chung quanh chúng ta, là ít nhất. Chúng ta phải sững sờ, thay vì tự phụ và nghi ngờ.

Khoảng 3000 năm trước, Vua Đa vít của dân Do Thái viết trong Thi Thiên 8:3-4 “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?”

Tiếng Việt  ―
וייטנאמי
vietnamien
вьетнамский
越南语
Vietnamesisch
الفيتنامية
vietnamita
वियतनामी
―  Vietnamese
 MENU
VI Bài viết
Kinh Thánh
Kids&Teens
Phim

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images
Công nghệ có phải là một sáng kiến hiện đại?
 
Cảm ơn Chúa vì côn trùng
Chủ nghĩa độc thần trong thế giới cổ đại
 
Huang Ti - Chữ viết Trung Hoa và thời kỳ an cư lạc nghiệp của Trung Hoa sau trận đại hồng thuỷ
Nhu cầu của gấu
 
Cảm biến điện từ của cá đuối
Cái mỏ nhanh đáng nể
 
Cái loa của tự nhiên
Mối nguy hiểm và sự an toàn của vắc-xin
 


Tuổi Của Trái Đất  •  Seminar #1  •  Dr. Kent Hovind

Full Typed Text of  Seminar #1  (31 Pages)

    Phần 1 trong 7 phần của hội thảo về Sự Sáng Tạo của Tiến Sĩ Kent Hovind.  Các bạn đã bao giờ nghĩ về điều đó?  Những mục đích của cuộc sống?  Tại sao chúng ta ở đây? chúng ta đã đến từ đâu?  Đối với vấn đề đó, nơi mà chúng ta đang đi khi cuộc sống này kết thúc?  Cuộc hội thảo này nói về độ tuổi của trái đất.

VietHovind1aAgeOfEarth.mp3 25 min. 25 MB
VietHovind1bAgeOfEarth.mp3 19 min. 17 MB
VietHovind1cAgeOfEarth.mp3 40 min. 35 MB
VietHovind1dAgeOfEarth.mp3 18 min. 16 MB
 
Khu Vườn E-đen  •  Seminar #2  •  Dr. Kent Hovind

Full Typed Text of  Seminar #2  (22 Pages)

    Phần 2 trong 7 phần của hội thảo về Sự Sáng Tạo của Tiến Sĩ Kent Hovind.  Trái đất ra sao trước cơn Đại Hồng Thủy? Làm sao con người lúc đó có thể sống hơn 900 năm?   Liệu con người đã từng sống cùng thời với khủng long? Còn những người sống trong hang thì sao?

VietHovind2aGardenOfEden.mp3 15 min. 13 MB
VietHovind2bGardenOfEden.mp3 26 min. 23 MB
VietHovind2cGardenOfEden.mp3 27 min. 25 MB

Những Trang Web Khác Bằng tiếng Việt nói về Thuyết khoa Học Sáng Tạo
Other Web Sites in Vietnamese with Creation Science


CMI - tiếng Việt Nam
creation.com/vietnameseKinh Thánh  •  Holy Bible in Vietnamese  •  New Testament
Thánh Kinh Bản Phổ thông
Đọc & (Nghe) Tân Ước
International Bibles
Revised Vietnamese Bible

Những thông điệp Tin Lành Cơ Đốc
Christian Gospel Message - in Vietnamese
Ðức Chúa Jêsus Christ · Mathiơ 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Giữ điều
2 Giữ điều
Kinh Tin Kính
The Apostles' Creed - in Vietnamese
Thi-thiên
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

Những kênh nguồn Cơ Đốc khắc
  More Christian Resources 

VIETNAMESE - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free
 
zh ● Tiếng Việt
 GodOfWonders_zh_vi.wmv.zip 

Chinese Audio; Vietnamese Subtitles
en ● Tiếng Việt
 GodOfWonders_en_vi.wmv.zip 

English Audio; Vietnamese Subtitles

Bổn Ðiều bạn
cần biết
Ðây, Cuộc Ðời
của Bạn!
 
Got Questions?
Tiếng Việt
SGM LifeWords
Tiếng Việt
Fellowship Tract League
Tiếng Việt

Làm thế nào để Nhận
biết Thượng Đế

  "How to Know God"
ChristianAnswers.Net

JESUS FILM
PROJECT

Audio Gospel  •  Good News


Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.
Creator or Liar
Creator or Liar
The Empty Tomb
The Empty Tomb
Greatest Story Ever Told
Greatest Story Ever Told

Heart Trouble
Heart Trouble
Last Rites
Last Rites
The Long Trip
The Long Trip
A Love Story
A Love Story
The Present
The Present
The Royal Affair
The Royal Affair
Set Free
Set Free
This Was Your Life
This Was Your Life
Tiny Shoes
Tiny Shoes
Titanic
Titanic
The Tycoon
The Tycoon
Who is He?
Who is He?
The Word Became Flesh
The Word Became FleshThe "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:

World Net


Review

Post - News
Voice of
the Martyrsдети
Trẻ em
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth

     Giaáy Chöùng Nôï  •  Ðã Trả Hết!
Coù ai ñaõ töøng duøng Kinh Thaùnh ñeå giaûi thích cho baïn bieát chaéc chaén caùch baïn seõ ñöôïc leân thieân ñaøng khi qua ñôøi hay chöa?
Chöõ “Phuùc AÂm” coù nghóa laø “Tin Laønh.” Ñaây laø tin möøng veà caùch ñeå baïn thieát laäp moái töông giao caù nhaân, yeâu thöông vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø moái töông giao ñem laïi cho baïn yù nghóa cuõng nhö muïc ñích trong ñôøi soáng naøy, ñoàng thôøi baûo ñaûm raèng baïn seõ soáng ñôøi ñôøi vôùi Ngaøi treân thieân ñaøng! Say a sinner’s prayer!
Come forward and confess Christ publicly!
Repent and be baptized!
Give your heart to God!
Make a personal commitment to Christ!
Deny yourself, take up your cross, and follow Christ!
Invite Jesus into your heart!
Turn your life over to Jesus!
Pray to receive Christ!
Make Christ the Lord of your life!
Turn from your sins to God!
Put Christ on the throne of your life!

电影
Films
Фильмы
Movies
أفلام
Películas
Videos
For Jr. High • 41 Minutes
Thanh Niên Voi
(ELEPHANT BOY)
115MB
 
310MB
For Jr. High • 36 Minutes
Giấu Đảo
(HIDDEN ISLAND)
132MB
 
275MB
For All Ages • 88 Minutes
Hudson Taylor - 戴德生
(HUDSON TAYLOR)
205MB
 
640MB
For Teen-Adult • 61 Minutes
Người đàn ông từ Tarsus
(MAN FROM TARSUS)
140MB
 
460MB
For Jr. High • 30 Minutes
Các hàng xóm Mới
(THE NEW KID)
90MB
 
235MB
For Teen-Adult • 63 Minutes
Tình yêu vĩ đại nhất
(NO GREATER LOVE)
210MB
 
460MB
For All Ages • 32 Minutes
Không Chỉ cần Bất kỳ Sách
(NOT JUST ANY BOOK)
95MB
 
250MB
For All Ages • 67 Minutes
Tiến hành hương của
(PILGRIM'S PROGRESS)
170MB
 
500MB
For Jr. High • 42 Minutes
Cực tả xe Đạp
(THE RED BICYCLE)
110MB
 
335MB
For TAll Ages • 23 Minutes
Tìm kiếm
(THE SEARCH)
40MB
 
170MB
For All Ages • 56 Minutes
Gì đó tốt hơn Bóng Đá
(SOMETHING BETTER THAN SOCCER)
145MB
 
430MB
For Children • 24 Minutes
Hành trình tàu Con Thoi
(SPACE SHUTTLE JOURNEY)
53MB
 
189MB
For Teen-Adult • 65 Minutes
Bước qua Edge
(STEP OVER THE EDGE)
190MB
 
500MB
For All Ages • 37 Minutes
Nói với Kelli
(TELLING KELLI)
135MB
 
285MB
For Teen-Adult • 42 Minutes
Yoneko
(YONEKO)
112MB
 
320MB
MORE MOVIES
(in English)   

 
Main Links Page  -  g2yx82.cn/topbar/links.htm
 
— VIETNAMESE, TIếNG VIệT, tiếng Việt, Việt ngữ —   Dialects:  Central (Huế, Quảng Nam); North-central (Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hoá), Northern (Haiphong, Hanoi); Southern (Mekong, Saigon)
This language is spoken in:   Cambodia; USA; Vietnam
More creation science information is available regarding:
Biology, Geology, Archaeology, Paleontology, Astronomy, Evolution, Intelligent Design,
Adam & Eve, Noah's Ark, the Ice Age, the Garden of Eden, and Earth History.
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

Chính
Câu hỏi thường gặp
Liên kết
EN Bài viết
Sách
Hình ảnh
MP3
Video

幸运飞艇9码稳赢公式竞猜中心 幸运飞艇3把必中 二分飞艇计划预测 精准免费的幸运飞艇神计划计划 飞艇计划app开奖 幸运飞艇属于福彩不属于 飞艇1期计划 辛运飞艇精准在线8码计划 幸运飞艇开奖结果纪录完整版 幸运飞艇是哪国的 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 幸运飞艇【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 澳门百家乐【上恒达集团~HD161。COM~平台】 六合彩公司【上恒达集团~HD161。COM~平台】